Seutu- sekä

Osa työkaluista toimii erityisen hyvin seutu- sekä kuntatasolla. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi 3D-kehitysalusta, karttapohjaiseksi luotu kyselypalvelu sekä vaikuttavuutta arvioiva työkalu, joka toimii paikkatietopohjaisesti.
Käyttäjillä on mahdollisuus antaa palautetta kaikista seutu- ja kuntatasolla toimivista aluesuunnittelun työkaluista. Tällainen käyttäjien kokemukseen perustuva tieto on erittäin tärkeää sekä seutu- ja kuntatasolla toimivien työkalujen suunnittelijoille että niitä käyttäville tahoille. Suunnittelijat voivat muokata palautteen pohjalta luomiaan työkaluja ja käyttäjät voivat lukea muiden käyttäjien arvioita työkaluista ja käyttää tätä tietoa valitessaan omaan hankkeeseensa sopivinta työkalua. Työkalut on pisteytetty selkeästi tähdin, joita käyttäjät voivat antaa kullekin työkalulle yhdestä viiteen. Osa työkaluista on mahdollista saada käyttöön maksutta, mutta osan käyttöönotto maksaa suunnittelijan määrittelemän käyttömaksun verran.
Työkalujen avulla voit lisätä hankkeidesi ekotehokkuutta, materiaalitehokkuutta sekä energiatehokkuutta ja pienentää hankkeiden aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita esimerkiksi ilmastonmuutoksen sekä ilmastovaikutusten näkökulmasta. Hankkeiden ympäristölle aiheuttamien vaikutusten arvioiminen niiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa on kestävän kehityksen periaatteet huomioivan hankkeen perusta.

3D-kehitysalusta

3D-kehitysalusta on tarkoitettu sekä aluesuunnittelun kuluttajille että ammattilaisille ja se sisältää muunmuassa liiketoimintaan liittyvän ekosysteemin, 3D-muodossa olevan karttapalvelun, tiedonjulkaisualustan sekä sovellusympäristön, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia käyttää sekä täysin maksuttomia että maksullisia palveluita. Aineisto sisältää globaaleja satelliittikuvia, karttoja sekä 3D-rakennuksia.
Kehitysalustaa voidaan käyttää virtuaaliympäristöjen, kaupunkimallien sekä koulutusympäristöjen suunnitteluun. Tämän lisäksi se tarjoaa vuorovaikutukseen liittyviä työkaluja sekä omaisuuden hallintaan liittyviä työkaluja ja sisältää sovelluksia, jotka soveltuvat sekä alan kuluttajille että ammattilaisille.

Karttapohjainen kyselypalvelu

Karttapohjaisesti toimiva kyselypalvelu antaa kansalaisille sekä yhteisöille mahdollisuuksia vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun sekä rakentamisratkaisuihin. Kyselypalvelun avulla kunnassa voidaan kysyä asukkaiden näkemyksiä erilaisiin rakennusratkaisuihin liittyen. Tällaisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi liikenneympyrän sijainti tai kunnan tarjoamien palveluiden kehittämistarpeet. Palvelua voidaan käyttää myös esimerkiksi vieraslajihavaintojen ilmoittamiseen. Se on tehokas palvelu myös sellaisissa tilanteissa, joissa halutaan kerätä asiakaspalautteita sekä käsitellä näitä palautteita. Sitä voidaan käyttää sekä kanavana, joka on jatkuvasti valmiudessa keräämään palautteita että välineenä, joka tarjoaa tietyn rajatun alueen asukkaille mahdollisuuden omien innovaatioidensa esiintuomiseen.

Karttapohjainen kyselypalvelu soveltuu sekä kaavoituksen että maankäytön suunnittelun työkaluksi. Sen avulla voidaan laatia sekä liikenne- että tiesuunnitelmia. Palvelu on käyttökelpoinen myös toimittaessa kulttuuriympäristöissä sekä luontoinventoinnin osa-alueella. Palvelun avulla voidaan lisäksi kerätä tietoa jonkin tietyn rajatun alueen ulkoilu- ja liikuntaolosuhteista.

Paikkatietopohjainen työkalu

Paikkatietopohjaisen työkalun avulla voidaan arvioida erilaisia vaikutuksia, jotka voivat olla sekä yhdyskuntataloudellisia että ilmastoon liittyviä. Työkalun avulla voidaan laskea esimerkiksi kasvihuonekaasutase sekä kasvihuonekaasupäästöjen määrä. Työkalu esittää tulokset havainnollisella tavalla karttaa apuna käyttäen. Työkalu soveltuu maankäyttövisioiden laatimiseen, rakennemallien laatimiseen, yleiskaavan laatimiseen sekä asemakaavojen laatimiseen.

Työkalu, jonka avulla voidaan arvioida uusien asuinalueiden hiilijalanjälkeä – A tool by which can be estimated the carbon footprint of the new living areas
Hiilijalanjälki on havainnollinen tapa ilmaista jonkin toiminnan aikaansaamaa ilmastokuormaa ja sen avulla voidaan tutkia, miten erilaiset valinnat vaikuttavat haitallisten päästöjen määrään. Suunniteltaessa täysin uutta asuinaluetta on tärkeää pystyä arvioimaan kasvihuonekaasupäästöjen sekä muiden päästöjen määrää asuinalueen elinkaaren aikana. Näitä päästöjä aiheutuu sekä rakentamisesta että asuinalueen käytöstä ja ne voivat olla määrältään hyvinkin erilaisia asuinalueen eri elinkaaren vaiheissa. Työkalun avulla on mahdollista tarkastella uuden asuinalueen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä sen koko elinkaaren aikana. Samalla on mahdollista nähdä, millaisista osa-alueista tämä hiilijalanjälki koostuu ja millaisin kehittämistoimenpitein tätä hiilijalanjälkeä voidaan pienentää.

Tätä työkalua voidaan käyttää alettaessa suunnitella ja rakentaa uusia aluerakentamiskohteita. Se on erinomainen apuväline myös kaupunkikehityksen erilaisten vaiheiden aikana ja sopii hyvin erilaisten toimijoiden työkaluksi monipuolisuutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta.