Meistä

Kestävien työkalujen portaali sisältää työkaluja, joiden avulla voidaan tukea kestävän kehityksen periaatteet huomioonottavaa aluesuunnittelua. Portaali tarjoaa erilaisten alojen ammattilaisille ja asiantuntijoille mahdollisuuden keskustella näistä työkaluista siten, että ammattilaiset voivat jättää niitä koskevia kommentteja sekä kertoa omia kokemuksiaan niiden käyttämiseen liittyen – portaali tarjoaa siis virtuaalista vertaistukea kaikille sellaisille aluesuunnittelualan toimijoille, joiden tavoitteena on ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon mahdollisimman tehokkaalla tavalla.
Jokainen käyttäjä voi syöttää portaaliin tietoja, joten portaalista on mahdollista muodostua erittäin monipuolinen. Se tarjoaa alan toimijoille mahdollisuuden oppia toinen toisiltaan. Työkalut on jaettu portaalissa seutu- ja kuntatason työkaluihin ja kunnan osien sekä korttelien tasolla toimiviin työkaluihin. Näiden lisäksi portaalista löytyy runsaasti alan selvityksiä sekä tutkimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi kaavoituksen ekotehokkuuteen, aurinkokaavaselvityksiin sekä kestävään maankäyttöön.

Olemme sitä mieltä, että sekä kaavoituksessa että maankäytössä on tärkeää luoda uudenlaista ajattelutapaa, jossa uskalletaan innovoida rohkealla tavalla kestävän kehityksen periaatteet huomioonottaen. Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on erittäin tärkeää, jotta myös tulevaisuuden sukupolvilla on mahdollisuus nauttia kauniista ympäristöstä ja puhtaasta luonnosta. Toivomme, että portaalimme auttaa osaltaan tässä haastavassa mutta antoisassa tehtävässä ja toivomme, että kaikki alan toimijat lisäävät omia ideoitaan portaaliimme ja jakavat rohkeasti omia näkemyksiään muille. Opitaan yhdessä toinen toisiltamme!

Aluesuunnittelijoiden saama hyöty

Alueportaalin kautta on tarkoitus lisätä aluesuunnittelijoiden tietotaitoa sekä kertoa heille tarjolla olevista työkaluista, joiden kautta on mahdollista edistää kestävällä tavalla toimivaa aluesuunnittelua. Samalla voidaan keskustella siitä millaisissa tilanteissa ja millaisilla alueilla näitä työkaluja voidaan käyttää. Portaalin kautta jaetaan myös aihetta koskevia selvityksiä, joista muut alan toimijat voivat hyötyä. Käyttäjien kokemuksiin perustuva tieto on äärimmäisen hyödyllistä aluesuunnittelijan pyrkiessä valitsemaan työkalua, joka soveltuu parhaiten juuri hänen hankkeeseensa. Erityisesti pienet toimijat, joilla ei välttämättä ole käytettävissään työpaikan tarjoamaa ammattimaista tukea, hyötyvät tällaisesta kokemusperäisestä tiedosta, jota on saatavilla portaalin kautta maksutta. Jokaisen käyttäjän on helppoa lisätä portaaliin omia työkalujaan ja selvityksiään.

Työkalujen kehittäjien saama hyöty

Työkaluja kehittävät toimijat saavat portaalin kautta palautetta omista työkaluistaan muilta käyttäjiltä. Tämä käyttäjien antama palaute on kokemusperäistä, joten toimijoiden on mahdollista saada palautteesta ainutlaatuista informaatiota. Tämän palautteen pohjalta he voivatkin kehittää luomiaan työkaluja siten, että ne vastaavat aikaisempaa paremmin käyttäjillä olevia tarpeita. Samalla suunnittelijat saavat helposti ja nopeasti yhteen paikkaan koottua tietoa siitä millaisia hankkeita on aikaisemmin tehty. Näin vältytään päällekkäisen työn tekemiseltä ja voidaan keskittää resurssit niihin osa-alueisiin, joissa tarvetta on kaikista eniten. Tällainen kohdennettu työ on erityisen kustannustehokasta, joten portaaliin liittymällä yritys voi vähentää kulujaan.

Viranomaisten saama hyöty

Portaalista on hyötyä myös monenlaisille aluesuunnittelun parissa työskenteleville viranomaisille. Esimerkiksi viranomaiset, jotka ovat vastuussa aluesuunnittelusta tai aluesuunnitteluun liittyvää koulutusta tarjoavat tahot saavat tärkeää tietoa tukemaan omaa työtään. Myös rahoittajien on mahdollista saada portaalin kautta tietoja, joita ne voivat hyödyntää harkitessaan aluesuunnitteluun liittyvien hankkeiden rahoittamispäätöksiä.

Tulevaisuuden haasteita

Tulevaisuuden tavoitteena on, että portaali voisi toimia infopisteenä, jossa tarjottaisiin tietoa erilaisista aluesuunnitteluun liittyvistä tapahtumista sekä koulutustilaisuuksista. Jotta tähän tilanteeseen on mahdollista päästä, tulee portaalin kuitenkin saavuttaa nykyistä suuremman yleisön huomio sekä tietoisuus. Infopisteenä portaalista voisi kuitenkin olla hyötyä sekä tapahtumien yleisölle ja osallistujille että kyseisiä palveluita tarjoaville tahoille. Tavoitteena on myös laajentaa portaalin teemaa koskemaan aluesuunnittelun lisäksi myös rakennusvalvontaa ja mahdollisesti muitakin näihin kiinteästi sidoksissa olevia aloja. Näin portaali voisi toimia useamman alan tehokkaana kohtaamispaikkana, jonka kautta toimijoilla on mahdollisuus vaihtaa kokemuksiaan sekä luoda omia yhteistyöverkostojaan.