Kunnan osa -tasolla sekä korttelitasolla toimivat työkalut

Osa aluesuunnittelun työkaluista on suunniteltu toimimaan erityisesti kunnan osien sekä kortteleiden tasolla. Myös näistä työkaluista toivotaan runsaasti palautetta käyttäjiltä, jotta työkalujen suunnittelijat voivat kehittää niitä yhä edelleen vastaamaan entistäkin paremmin käyttäjien moninaisia tarpeita. Myös nämä työkalut on arvioitu portaalissa tähdillä, joita käyttäjät voivat antaa kullekin työkalulle yhdestä viiteen. Viisi tähteä tarkoittaa arviointiasteikolla loistavaa, neljä tähteä hyvää, kolme tähteä keskinkertaista, kaksi tähteä välttävää ja yksi tähti huonoa työkalua. Tähtimerkinnöistä uusi käyttäjä voi jo yhdellä silmäyksellä päätellä minkä suuntaista palautetta muut työkalun käyttäjät ovat siitä antaneet.

Tällaisia kuntien osien ja kortteleiden tasolla toimivia työkaluja ovat esimerkiksi 3D-kehitysalusta, laatutavoitteiden arviointityökalu sekä alueellista ekotehokkuutta arvioiva työkalu. Energiatietopankki kokoaa yhteen tietoa pääkaupunkiseudulla sijaitsevista kiinteistöistä ja karttapohjaisen kyselypalvelun avulla asukkaat saavat mahdollisuuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään tapahtuviin muutoksiin. Paikkatietopohjaisen työkalun avulla voidaan arvioida tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutuksia ja ekotehokkuustyökalun avulla voidaan arvioida hankkeiden ekotehokkuuden tasoa.

Laatutavoitteiden arvioimisen työkalu

Laatutavoitteiden arvioimisen työkalua voidaan käyttää apuvälineenä suunniteltaessa laatutavoitteiden sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden asettamista. Sitä voidaan käyttää myös arvioitaessa näiden tavoitteiden vaikutuksia. Työkalun avulla on mahdollista parantaa hankkeen materiaali- sekä energiatehokkuutta. Samalla hankkeen aiheuttamat päästöt vähenevät merkittävällä tavalla. Kun ekotehokkuuden erilaisia osatekijöitä tarkastellaan huolellisesti erilaisista lähtökohdista käsin, on helpompi sitoutua ekosysteemistä huolehtimiseen ja sen vaalimiseen. Työkalun avulla on mahdollista peilata hanketta esimerkiksi asukasryhmien huomioonottamisen, luonnonläheisyyden sekä sosiaalisen säätelyn näkökulmista.

Työkalu on erittäin helppokäyttöinen ja se on käytössä tehokas. Se soveltuu suunnittelun apuvälineeksi sekä tilanteisiin, joissa halutaan arvioida valmiita alueita. Työkalua voidaan käyttää hankkeen kaikissa vaiheissa ja sen avulla on mahdollista noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
Työkalu sisältää monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen apuvälineen toimittaessa suhteellisen pienillä alueilla, kuten kortteleissa. Se luo yhteenvetoja, joissa rajatun alueen keskeisimmät ominaispiirteet tulevat selkeästi esiin jo yhdellä vilkaisulla. Sen tulokset ovat käyttökelpoisia esimerkiksi markkinoitaessa aluetta tai laadittaessa aluetta varten tietynlaisia palveluja tai toimintoja. Työkalun luomaa yhteenvetoa voidaan käyttää liitteenä kaavaselostuksessa sekä perusteluna kaavaratkaisuissa. Halutessasi luoda vastineen joko valitukseen tai muistutukseen, on tämä näppärä työkalu sopiva myös tätä käyttötarkoitusta varten.

Työkalun joustavuus ja nopeus tekevät siitä erittäin kustannustehokkaan apuvälineen, minkä lisäksi myös sen hankintahinta on edullinen. Laatutavoitteiden arvioimisen työkalu on suunniteltu toimimaan juuri Suomen oloissa, mikä antaa sille valtavan kilpailuvaltin verrattuna markkinoilla oleviin ylikansallisiin työkaluihin, joiden avulla arvioidaan laatutavoitteita. Näiden edellä mainittujen erinomaisten ominaisuuksien lisäksi tästä työkalusta löytyy kahta erilaista versiota, joista toista käytetään arvioitaessa asemakaavoja ja toista yleiskaavatasoisessa arvioinnissa.

Ekotehokkuuden arviointityökalu

Alueellista ekotehokkuutta voidaan arvioida erityisesti tätä tehtävää varten luodulla työkalulla, joka on itseasiassa tieteelliseen tutkimustietoon perustuva laskentamalli. Työkalun kehittämisprosessin aikana on järjestetty lukuisia työpajoja, joissa yhteistyökumppanit ovat saaneet osallistua työkalun kehittämiseen sekä arvioimiseen. Ekotehokkuuden arviointityökalun avulla on mahdollista arvioida esimerkiksi muutoksia, joita tapahtuu maankäytössä ja rakentamisessa. Sen avulla voidaan tarkastella energian kulutusta sekä tuotantoa ja niissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Myös liikenteen sekä erilaisten palveluiden ekotehokkuutta voidaan arvioida ekotehokkuuden arviointityökalun avulla.

Työkalu esittelee selkeästi hankkeen aiheuttamien kasvihuonepäästöjen sekä luonnonvarojen kulutuksen määrän. Samalla työkalun avulla on mahdollista tutustua ekosysteemipalveluiden piirissä tapahtuviin muutoksiin. Joskus unohdetaan, että ekotehokkuus sekä kustannustehokkuus kulkevat yllättävän usein käsi kädessä. Tämä voi olla hyvä muistutus toimijoille, joista tuntuu hankalalta ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteita, ja saattaa toimia muistutuksena siitä, että kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen on pikemminkin mahdollisuus kuin lisätyötä vaativa ponnistus.